قاعدة بيانات الأجهزة المطلوبة

Di seguito sono indicati i Requisiti minimi per impostare la propria piattaforma di trasmissione

1. Macchina server Dual Core 3.0 Ghz o superiore con minimo 4 GB di RAM
2. Sistema operativo CentOS 7.x con accesso root ssh
3. صندوق / بوابة Un account con la compagnia Voip all'ingrosso per la trasmissione vocale e fax

Ci sono due opzioni per configurare un server Linux per l'installazione ICTBroadcast

أ) Premsis خادم سول

1. Scarica l'ultima versione di CentOS 7.x iso image da http://wiki.centos.org/Scarica e masterizza سو دي في دي
2. تثبيت برنامج CentOS 7.x con le seguenti istruzioni يأتي discusso di seguito

لكل CentOS 6.x

https://www.tecmint.com/centos-6-3-step-by-step-installation-guide-with-...
->

لكل CentOS 7.x

https://www.tecmint.com/centos-7-3-installation-guide/
https://www.linuxtechi.com/centos-7-installation-steps-screenshots/

3. قم بتثبيت كلمة المرور في الجذر كلمة المرور الخاصة بالمستخدمين والتثبيت في بروتوكول الإنترنت للملكية الفكرية وكلمة المرور في الجذر (accesso ssh) لكل خادم تم الحصول عليه في remoto.

Forniremo l'installazione di base، la configurazione e il supporto per verificare che la configurazione sia Complamente funzionante. Offriamo servizi di supporto all'installazione con tutti i pacchetti freeamente.

ب) ospitato خادم / خادم في قاعدة noleggio.

1) Seleziona l'ultima versione disponibile di CentOS 7.x configura anche il tuo server تأتي non gestibile (senza alcun pannello di controlo aggiuntivo) mentre fai un ordine per server dedicato، Seguendo troverai l'elenco dei migliori fornitori di server dedicati

http://webhostinggeeks.com/dedicatedserverhosting.html

2) Fornire l'IP pubblico del server dedicato con password di root (accesso ssh) لكل خادم آخر في remoto.